wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin
Producenci
Bestsellery
Ankieta

Jak trafiłeś do naszego sklepu

 • jestem stałym Klientem
 • polecił mi znajomy
 • przeczytałem o was na jakiejś stronie internetowej
 • przez przypadek szukając konkretnego preparatu
 • inne, wyżej nie wymienione

Reklama
 • Klub Mazowsze01
Kontakt
 • FruFru.pl Sklep zoologiczny
  NIP: 799-175-70-43
 • E-mail:sklep@frufru.pl
 • Telefonsklep internetowy w godz. 11-17
  sklep stacjonarny w godz. 12-19 tel:22 771 34 07
  504 603 700
 • Godziny działania sklepu12-17
Cennik
Pobierz cennik HTMLPobierz cennik XLS
Statystyka
 • Aktualnie klientów na stronie: 1
 • Sklep odwiedziło: 276896 klientów
 • Sklep działa od: 05-03-2020

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  FRUFRU.PL

A. Informacja ogólna

Sklep internetowy frufru.pl zajmuje się sprzedażą  produktów oraz akcesoriów dla gołębi i ptactwa domowego.

1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem  internetowym www.frufru.pl prowadzony jest przez  Marka Oracza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Sklep Zoologiczny Marek Oracz  wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności Al.J.Piłsudskiego 267, 05-261 Marki, NIP 799-175-70-43 i adres do doręczeń: Al.J.Piłsudskiego 267, 05-261 Marki , adres poczty elektronicznej: sklep@frufru.pl, numer telefonu: 22 771 34 07, 504 603 700

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego frufru.pl.

Produkty. Wszystkie towary oferowane w sklepie www.frufru.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie.

.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest sklep frufru.pl..

B. W Sklepie Internetowym frufru.pl dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto oraz Biuletyn.

1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wypełnieniu Formularza Rejestracji.  W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

2.  Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@frufru.pl, też pisemnie na adres: Al. J.Piłsudskiego 267  05-261 Marki lub lub zmiany naniesionej w formularzu rejestracyjnym.

3. Biuletyn – korzystanie z  Biuletynu następuje po zaznaczeniu w formularzu "Informacje o moim koncie" opcji: "Biuletyn"

 

Chcę otrzymywać informacje o nowościach rynkowych i promocjach oferowanych przez sklep internetowy z formie przesyłania Biuletynu na podany przeze mnie adres e-mail.

, na który mają być przesyłane kolejne edycje Biuletynu.

4. Usługa Elektroniczna Biuletyn świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Biuletynu (rezygnacji z Biuletynu) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@frufru.pl lub też pisemnie na adres: Al. J.Piłsudskiego 267  05-261 Marki lub zmiany naniesionej w formularzu rejestracyjnym.

5. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

C. Tryb postępowania reklamacyjnego:

1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać na przykład:

- pisemnie na adres: Al. J.Piłsudskiego 267  05-261 Marki

- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@frufru.pl;

2. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; żądania Usługobiorcy; oraz  danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

4. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres Al.J.Piłsudskiego 267, 05-261 Marki.

5. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

- Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 

Informacje na temat reklamacji zawarte są w zakładce Reklamacje i zwroty.

D. Zawieranie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym .

2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w polskich złotych i jest ceną brutto. O łącznej cenie Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży - przycisk -Potwierdź zamówienie z obowiązkiem zapłaty.

3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień

-. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym  frufru.pl.

-  Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres e-mail Klienta, która zawiera: Zamówienie zostało złożone. Otrzymaliśmy je i przyjmujemy do realizacji.  . Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

- Zapisanie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez  udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie  Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

E. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

-. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

-. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

-. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

Bank: PKO BP S.A.

Numer rachunku: 36 1020 1042 0000 8802 0100 8440

Możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce Dostawa- płatności

F. Termin płatności:

1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, płatności przelewem, płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

G. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej . Koszty dostawy Produktu  są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

-. Przesyłka pocztowa, pobraniowa.

-  List polecony ekonomiczny

 -  List polecony priorytetowy

 -  Odbiór osobisty

  -  Paczka pocztowa

5. Odbiór osobisty dostępny jest  pod adresem: Al.J.Piłsudskiego 267, 05-261 Marki w godz. 12-18 od poniedziałku do piątku

6. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

-. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

- W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

-  Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 2 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin.

H. GWARANCJA

Zakupione i dostarczone towary objęte są gwarancją producenta bądź dystrybutora, i posiadają kartę gwarancyjną (produkty, które takiej karty nie posiadają, nie są objęte gwarancją). Gwarancja, rękojmia, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują gdy towar został uszkodzony mechanicznie z przyczyn, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek jego nieprawidłowego używania.

W mocy prawnej pozostają ustawowe warunki gwarancji. Sklep frufru.pl  nie odpowiada za konsekwencje nieprawidłowego stosowania produktów weterynaryjnych lub stosowania ich bez widocznej potrzeby.

I. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Art. 27 ustawy o prawach konsumenta

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.

Nie musi w tym celu podawać jakichkolwiek przyczyn swojej decyzji, jak też nie może być z tego tytułu obciążana żadnymi kosztami za wyjątkiem:

- kosztów transportu rzeczy przekraczających najtańszy zwykły koszt transportu oferowany przez przedsiębiorcę, jeśli konsument zdecydował się na taką formę (np. konsument zamiast kosztującego 5 złotych listu wybiera transport za pośrednictwem kosztującej 10 zł usługi świadczonej przez firmę kurierską),

- kosztów odesłania zwracanej rzeczy do przedsiębiorcy,

- kosztów już spełnionej usługi, jeśli została częściowo wykonana przed odstąpieniem

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

-  pisemnie na adres: Al.J.Piłsudskiego 267, 05-261 Marki;

-  w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@frufru.pl;

.

1.Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu . Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

2. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy.Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: Al.J.Piłsudskiego 267, 05-261 Marki.

 


Przejdź do strony głównej